สรุปผลการลงทะเบียนกลุ่มสาระ
ลำดับ รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ น.ร./กิจกรรม สรุป น.ร.
1 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 3 39      
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 3 39      
3 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 1 13      
4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 1 13      
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย 1 12      
6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย 1 12      
7 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ภาษาไทย 1 11      
8 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ภาษาไทย 1 12      
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.4-6 ภาษาไทย 1 12      
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย 1 13      
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย 1 14      
12 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-3 ภาษาไทย 1 13      
13 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-6 ภาษาไทย 1 11      
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย 2 28      
15 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (แต่งเรื่องจากภาพ) ป.1-3 ภาษาไทย 1 14      
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 ภาษาไทย 2 26      
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์ 1 14      
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 1 14      
19 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์ 2 24      
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์ 1 14      
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์ 1 14      
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์ 2 28      
23 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์ 1 14      
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 3 21      
25 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 3 18      
26 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-3 คณิตศาสตร์ 1 13      
27 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-6 คณิตศาสตร์ 1 12      
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 42      
29 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 33      
30 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 33      
31 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 2 18      
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 3 18      
33 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 45      
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 14      
35 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 14      
36 การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 28      
37 การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 28      
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 25      
39 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 23      
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 40      
41 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 15      
42 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 24      
43 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 26      
44 การแข่งขันแอโรบิค ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 70      
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 12      
46 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 12      
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 12      
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 1 12      
49 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 9      
50 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 10      
51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 8      
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 12      
53 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 9      
54 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 10      
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 8      
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 11      
57 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 3      
58 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 4      
59 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 3      
60 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 5      
61 การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ (เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 1 3      
62 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 12 44      
63 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (นุ่งโจงกระเบนสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 10 40      
64 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ 3 9      
65 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพ 3 6      
66 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ 3 6      
67 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ 3 6      
68 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 2 20      
69 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 20      
70 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 20      
71 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 24      
72 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 2 22      
73 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
74 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
75 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
76 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 1 14      
77 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-6 ภาษาต่างประเทศ 2 24      
78 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 66      
79 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 36      
80 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 24      
รวมนักเรียน 1530      

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com