สรุปรางวัล
ลำดับ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เกียรติบัตรเข้าร่วม ไม่รายงานตัว รวม
กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ
1  อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 60      82.19%   9      12.33%   2      2.74%   -      -       2      2.74%   73  กิจกรรม      
2  อนุบาลกระบี่ 49      80.33%   5      8.20%   3      4.92%   4      6.56%   -      -       61  กิจกรรม      
3  อนุบาลพังงา 44      64.71%   9      13.24%   6      8.82%   4      5.88%   5      7.35%   68  กิจกรรม      
4  อนุบาลภูเก็ต 22      64.71%   10      29.41%   1      2.94%   1      2.94%   -      -       34  กิจกรรม      
5  อนุบาลสุราษฎร์ธานี 41      63.08%   13      20.00%   4      6.15%   4      6.15%   3      4.62%   65  กิจกรรม      
6  อนุบาลระนอง 34      68.00%   10      20.00%   2      4.00%   4      8.00%   -      -       50  กิจกรรม      
7  อนุบาลชุมพร 47      67.14%   11      15.71%   5      7.14%   7      10.00%   -      -       70  กิจกรรม      
8  อนุบาลสงขลา 21      55.26%   7      18.42%   5      13.16%   4      10.53%   1      2.63%   38  กิจกรรม      
9  อนุบาลสตูล 44      67.69%   9      13.85%   9      13.85%   2      3.08%   1      1.54%   65  กิจกรรม      
10  อนุบาลตรัง 55      79.71%   7      10.14%   3      4.35%   2      2.90%   2      2.90%   69  กิจกรรม      
11  อนุบาลพัทลุง 57      81.43%   6      8.57%   5      7.14%   2      2.86%   -      -       70  กิจกรรม      
12  อนุบาลปัตตานี 29      58.00%   10      20.00%   5      10.00%   1      2.00%   5      10.00%   50  กิจกรรม      
13  อนุบาลยะลา 51      79.69%   6      9.38%   4      6.25%   3      4.69%   -      -       64  กิจกรรม      
14  อนุบาลนราธิวาส 38      71.70%   9      16.98%   1      1.89%   5      9.43%   -      -       53  กิจกรรม      

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com