การศึกษาปฐมวัย
1   การปั้นดินน้ำมัน  ปฐมวัย
2   การเล่านิทานประกอบท่าทาง  ปฐมวัย
3   การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย
4   การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  ปฐมวัย
ภาษาไทย
1   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-3
2   การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.1-3
3   การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ป.1-3
4   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ป.1-3
5   การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (แต่งเรื่องจากภาพ)  ป.1-3
6   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.4-6
7   การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ)  ป.4-6
8   การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)  ป.4-6
9   การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ป.4-6
10   การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6
11   การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ป.4-6
12   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ป.4-6
คณิตศาสตร์
1   การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.1-3
2   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-3
3   การแข่งขันเวทคณิต  ป.1-3
4   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ป.4-6
5   การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ป.4-6
6   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ป.4-6
7   การแข่งขันเวทคณิต  ป.4-6
8   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์  ป.4-6
9   การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ป.4-6
10   การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ป.1-6
11   การแข่งขันซูโดกุ  ป.1-6
วิทยาศาสตร์
1   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   ป.4-6
2   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ป.4-6
3   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ป.4-6
4   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ป.4-6
5   การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ป.1-6
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม  ป.1-3
2   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ป.1-3
3   การประกวดมารยาทไทย  ป.1-3
4   การประกวดเพลงคุณธรรม  ป.1-3
5   การประกวดเพลงคุณธรรม  ป.4-6
6   การประกวดมารยาทไทย  ป.4-6
7   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ป.4-6
8   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม  ป.4-6
9   การประกวดภาพยนตร์สั้น  ป.1-6
สุขศึกษาและพลศึกษา
1   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1-3
2   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.4-6
3   การแข่งขันแอโรบิค  ป.1-6
ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
1   การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-3
2   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-3
3   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-6
4   การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-6
ศิลปะ(สาระดนตรี)
1   การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น)  ป.1-6
2   การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น)  ป.1-6
3   การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ (เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น)  ป.1-6
4   การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น)  ป.1-6
5   การแข่งขันเดี่ยวซออู้ (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น)  ป.1-6
6   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  ป.1-6
7   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ป.1-6
8   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ป.1-6
9   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ป.1-6
10   การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ป.1-6
11   การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ป.1-6
12   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  ป.1-6
13   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ป.1-6
ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
1   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ป.1-6
2   การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (นุ่งโจงกระเบนสด)  ป.1-6
การงานอาชีพ
1   การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ป.4-6
2   การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ป.4-6
3   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ป.4-6
4   การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ป.4-6
คอมพิวเตอร์
1   การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก   ป.1-3
2   การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ป.4-6
3   การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ป.4-6
4   การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)   ป.4-6
5   การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ป.4-6
ภาษาต่างประเทศ
1   การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ป.1-3
2   การแข่งขัน Multi Skills Competition  ป.4-6
3   การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ป.4-6
4   การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ป.4-6
5   การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)  ป.1-6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1   การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล  ป.1-3
2   การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย  ป.4-6
3   การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-6

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com