สรุปตารางการแข่งขันกลุ่มสาระ
ลำดับ รายการแข่งขัน กลุ่มสาระ เวลา สถานที่แข่งขัน
1 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1-อ.2/4
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 2 ห้อง อ.3/1-อ.3/4
3 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 - 12.00 น. อาคารเรียนอเนกประสงค์ 1
4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.3/5-อ.3/6
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2
6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1
7 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2
8 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/1
12 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 2 ห้อง อ.3/2
13 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 2 ห้อง อ.3/1
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.3/1
15 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (แต่งเรื่องจากภาพ) ป.1-3 ภาษาไทย 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 ภาษาไทย 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อารเรียน1 ชั้น3 ห้อง ป.6/2
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป6/5
19 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง E-learning
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 - ป.3/2
23 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรัยนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น3 ห้อง ป.2/1 - ป.2/2
25 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรัยนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย ชั้น3 ห้อง ป.1/1 - ป.1/2
26 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-3 คณิตศาสตร์ 09.00 - 10.30 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.2/5
27 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-6 คณิตศาสตร์ 09.00 - 10.30 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน1 ชั้น 1 ห้อง อ.3/7
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/ 1
29 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/ 1 - ป.1/3
30 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 1 (เวทีใต้อาคารเรียน 6 )
31 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.1-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/ 2 - ป.2/3
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 -ป.1/5
33 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 (เก็บตัวห้อง ป.3/2)
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 44 ห้อง ป.3/3 (เก็บตัวห้อง ป.3/2)
35 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 4 ห้อง ป.3/5 (เก็บตัวห้อง ป.3/4)
36 การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา (เก็บตัวห้อง พัฒนาผู้เรียน)
37 การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย (เก็บตัวห้อง พัฒนาผู้เรียน)
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1
39 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 6 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 (เก็บตัวห้อง ป.2/5 )
41 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง โฮมเธียเตอร์ (ด้านหลังศูนย์ปฐมวัย) (เก็บตัวห้อง สเต็มศึกษา)
42 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น2 ห้อง ป 5/5
43 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น2 ห้อง ป 5/4
44 การแข่งขันแอโรบิค ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00 - 12.00 น. สวนทับเที่ยง
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1
46 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
49 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม
50 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม
51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่มสินไชย ห้อง โสตทัศนศึกษา
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่มสินไชย ห้อง โสตทัศนศึกษา
53 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้องประชุม
54 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้องประชุม
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่มสินไชย ห้อง โสตทัศนศึกษา
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่มสินไชย ห้อง โสตทัศนศึกษา
57 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 (เก็บตัวห้อง ป.4/5)
58 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 (เก็บตัวห้อง ป.4/5)
59 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 (เก็บตัวห้อง ป.4/5)
60 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 (เก็บตัวห้อง ป.4/5)
61 การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ (เพลงลมพัดชายเขา สองชั้น) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี) 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 (เก็บตัวห้อง ป.4/5)
62 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย เวที ชั้น 1
63 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน (นุ่งโจงกระเบนสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) 09.00 เป็นต้นไป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อาคารมั่นสินไชย เวที ชั้น 1
64 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว บริเวณโรงอาหาร
65 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียนเอนกประสงค์ 2 ห้องเอนกประสงค์
66 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้องการงานอาชีพ
67 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้องการงานอาชีพ
68 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-3 คอมพิวเตอร์ 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง Electronic Multimedia classroom
69 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์
70 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์
71 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์
72 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์
73 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 (เก็บตัวห้อง ป.2/6)
74 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 (เก็บตัวห้อง ป.2/6)
75 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง สมุด MEP (เก็บตัวห้อง PEER center)
76 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 (เก็บตัวห้อง ป.5/6)
77 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-6 ภาษาต่างประเทศ 09.00 - 14.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6
78 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนตรังวิทยา
79 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนตรังวิทยา
80 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 - ป.5/3

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com